Sidvisningar

Sanderum kirke


Sanderums kyrka
Kyrkan är en romansk rundbågskyrka från slutet av 1100-talet. Absidfönstret var omgivet av ett stenornament, föreställande Mikael drakdödaren. En stor del av bilderna förstördes, när man på 1800-talet satte in en ram av järn. De romanska målningarna (ca 1225) som i dag finns i koret har ursprungligen täckt hela kyrkan. På de gotiska valvens undersida finns målningar (ca 1525). Under 1800-talet var de överkalkade eftersom de innehöll anstötliga bilder, men togs fram av Lise Thillemann under den senaste restaureringen 2009-11.    

altar, architecture, building, christianity, church, denmark, editorial, frescoes, inside, interior, lutheran, religion, sanderum, scandinavian, white, worship
Interiör med det stora altarskåpet i koret. Bild.
 Del av Majestas domini på absidväggen. Nationalmuseet
Akvarell av Jacob Kornerup 1895. Nationalmuseet 
I absiden finns Kristus (Majestas domini) sittande på regnbågen i en mandorla. Han har lyft sin högra hand till välsignele. Två änglar kan ses under Kristusfiguren och de vanliga evangelistsymbolerna, här Markuslejonet i en cirkel. Till vänster därom står Maria och två andra kvinnor. Under det tvåfärgade bandet finns ett tydligt grönt konsekrationskors och ytterligare mot norr står en biskop i sin toppiga mitra. Möjligtvis håller han en gåva i handen och då kan det vara en av kyrkans stiftare. På samma nivå syns några personer, som räcker fram var sin bok mot centralgestalten. Här på den norra sidan finns det utrymme för sex apostlar, som hyllar ”Konungen” i mitten. 

Besökelsen, bebådelsen, födelsen och spejarna som vänder
tillbaka med en druvklase.  Wikimedia 
Akvarell av Jacob Kornerup 1895. Nationalmuseet
På den norra väggen i koret finns två våningar av målningar. De avspeglar den höjd som målarna haft på sina ställningar. Överst är en fris med profetgestalter och därunder tre scener från nya testamentet. Den längst till vänster kan visa Maria vid två tillfällen: När hon besöker Elisabet (Besökelsen) och när ängeln Gabriel berättar för Maria att hon skall bli mor och föda frälsaren Jesus. (Bebådelsen). I romanskt måleri brukar dessa två scener vara uppbyggda på samma sätt. I Besökelsen ses Maria och Elisabet stå tätt tillsammans och omfamna varandra. I Bebådelsen står Maria och ängeln Gabriel mitt emot varandra och gestikulerar. Bjäresjö och Förslevs kyrkor har romanska målningar från denna tid och här är de båda scenerna utformade på samma schablonmässiga sätt. Fråga är hur korväggen i Sanderum skall tolkas? Restaureringen är ganska otydlig, men kanske det är just samma klichéartade bilder som i andra kyrkor. Maria står i så fall längst till höger och bemöter inte Gabriels gestikulerande utan har dragit tillbaka armarna, pekar på sig själv och säger: "Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man."

Den mellersta bilden är inramad av någon slags byggnadsverk och det brukar vara en vanlig avgränsning i romanskt måleri. Den föreställer Jesu födelse. Maria ligger i sin säng och räcker ut handen, förmodligen sträcker hon sig efter Jesusbarnet som finns någonstans där bakom. Det rektangulära föremålet över Marias hand kan mycket väl vara en altarliknande krubba. Josef sitter på sängkanten och stöder sitt huvud i handen. Just så brukar han och Maria avbildas i romanskt måleri (jämför Bjäresjö). Konservatorn har uppfattat personerna på ett annat sätt, eftersom "Maria" har skägg och "Josef" har fått kvinnliga drag.

Den tredje bilden visar förkunnelsen för herdarna. En ängel står på en höjd och är vänd mot några får eller getter. Herdarna döljs antagligen av det senare insatta valvet. En liknande scen fins i Keldby kyrka. I gamla testamentet finns en berättelse om hur Abraham offrar sin son Isak. En ängel och en bagge och ibland också några getter uppträder i berättelsen. Men det är knappast troligt att det är den som avbildas här.

Spejarna kommer tillbaka med en druvklase. Wikimedia 

Biblia pauperum Wikimedia 
Mose sände ut spejare till Kanans land och de berättade om landet som flyter av mjölk och honung: "Sedan kom de till Druvdalen. Där skar de av en vinranka med en enda druvklase, som två man fick bära mellan sig på en stång." (4e Mosebok 13:24) I Biblia pauperum finns motsvarande bild och latinska text, högst upp i högerspalten: "Legitur in libro Numeri XIII capitulo, quod nincii, qui missi erant ad explorandum terram promissionis ..." Det berättas vidare att spejarna gick över floden Jordan och bar med sig druvklasen tillbaka till Mose. Den latinska texten avslutas med en teo-logisk utläggning: "... om vi vill träda in i himmelriket måste vi först gå över dopets vatten." (Sandkvist Öberg, Christina Biblia Pauperum s 36). Till vänster om spejarna ses två ockrafärgade personer: En man som håller om en kvinna. Hon har lyftande händer, såsom till andakt. Det kan vara Mirjam som utvisas från spejarnas läger.

I fönstersmygen finns tre bilder. Till vänster avbildas ganska otydligt Kains och Abels offer. De står med lyftande armar. Överst är en ängel och till höger Abraham, som sitter på en tronstol och har de avlidnas själar i sitt knä. De romanska bilderna i Sanderum har så stora likheter med dem i Fraugde och Sønder Nærå att det troligtvis rör sig om samma verkstadsgrupp. Benqué-Dessus. Wikipedia
Mikael eller Sankt Göran. Akvarell av Jacob Kornerup 1895 (Nationalmuseet). I triumfbågen finns två sengotiska helgon  från cirka 1525. Göran var soldat i Diocletianus arme och led martyrdöden 303, därför att han omvänt kejsarinnan Alexandra till kristendomen. Legenden berättar att Göran räddade en stad och en prinsessa från en hotfull drake. Här står han i full rustning och dödar draken, men oftast framställs han ridande till häst. Motivet har ofta blandats ihop med ärkeängeln Mikael, som ibland ses döda djävulen i gestalt av en drake. Mikael brukar ha vingar och framställs ofta som "själavägaeren" och väger då de onda och goda i var sin vågskål. Motivet är mycket vanligt förekommande och kan bland annat ses i Kävlinge gamla kyrka och i V. Sallerup. Det är också spritt i hela Europa och vidstående bild är från en kyrka i Pyrenéerna.

Cazeaux de Larboust
Wikimedia
På norra sidan av triumfbågen står Kristoffer, en bild från 1475-1525 där vandringsmomentet betonas. Jakob Kornerup gjorde en akvarell vid sin restaurering 1895 (Nationalmuseet). Kristoffer håller sin stav i handen och bär Kristusbarnet på sina skuldror. Namnet betyder Kristus-bärare. Legenden om Kristofer var mycket spridd tack vare Legenda aurea (gyllene legender) som sammanställts av Jacobs de Voragine år 1267. Målningar av Kristoffer finns i ett mycket stort antal i hela Europa och har utvecklats från 1200- till 1500-talet i växelverkan med legendens text. Bilden till vänster tillhör en tidig typ med en frontalt stående Kristoffer från departementet Haute-Garonnede i de franska Pyrenéerna. Se mer bilder:   AraslövÖ. VemmerlövFjelieKävlinge och Sövde. (Läs mer hos Hildeman Sjölin, Cecilia Bilden texten och kyrkorummet). Bödlarna tar av Jesu mantel. Wikimedia 
Jesus har som alltid korsgloria och man tar av hans mantel inför piskningen. Redan syns märkena på hans kropp som et tecken på vad som skall komma. Bödlarna är karikerade i profil för att framhäva deras grymma uppsyn. Pålen där Jesus skall bindas syns till höger och i vänstra delen av bilden sitter en bödel och gör iordning ett ris. 

Jesus piskas. Wikimedia 
Jesus är bunden vid tortyrpålen och har endast ett höftkläde runt kroppen. Två unga bödlar står på var sin sida om Jesus, tre piskar honom och en fjärde drar honom i håret. Kroppen är full av särmärken. 

Jesus inför Pilatus. Wikimedia 
Jesus är klädd i höftskynke och en röd kungamantel, för att framställa honom som kallade sig Judarnas konung, som totalt maktlös inför Pilatus på domarsätet. Jesu händer är sammanbundna och kroppen är full av sår. Fyra bödlar och två soldater för fram honom till Pilatus dom. Pilatus gör en avvärjande gest som för att säga: "För bort honom" och tvättar sina händer i ett fat som finns framsatt till vänster. Bakom Pilatus står en tjänare beredd med en handduk.

Törnekröningen. Wikipedia 
Jesus sitter på en tron i mitten av bilden. Han är klädd i en lång förnäm mantel. Två bödlar sätter en törnekorona på hans huvud. Den är tydligen så vass, så de måste använda långa stänger. I vänstra hörnet knäböjer en skallig man för "Konungen" och håller i ett skriftband: Ave rex iudaeorum mmirum. (Var hälsad judarnas konung). Det sista ordet är endas några sammanfogade bokstäver och betyder ingenting. Det är kanske menat som en skymf åt Jesus på tronen.  

Domedagen. Jesus med svärd och lilja, Maria och Johannes döparen
Wikimedia
En domedagsscen finns i östra valvkappan. Kristus sitter på en ornamenterad regnbåge och har fötterna på jordkulan. Han håller upp armarna för att visa sina särmärken. Maria har blottat sitt bröst och pekar på det. En vanlig text i sammanhanget är följande: "Se här det bröst du har diat". Johannes döparen finns på den högra sidan. Änglar håller skriftband i sina händer, där det står: Surgite et mortui et venite ad [judicium] och på det höre bandet finns en liknande text: Surgite et mortui et vinite [ad judicium]. Stå upp ni döda och kom till domen. Under bilden fortsätter domedagsscenen med de döda som uppväcks ur sina gravar. Nere till vänster står en av de heliga tre kungarna. I högra svicklen överlämnar en av de vise männen en gåva till Maria och Jesus.

Djävlar driver ner människor i dödens gap. Wikimedia 
Hälvetesgapet förekommer på många kalkmålningar. Åskådarna varnas för den smala vägen som leder ner till helvetet. Leviatan spärrar upp sitt gap och djävlar fångar in människor och driver dem ner genom dödens käftar. Det är en hemsk scen som skulle sätta skräck i åskådarna. En skara människor med olika huvudbonader är fångade i djävulsgapet. I den vänstra svickeln står Maria och Jesus och tar emot en gåva från en av de vise männen på andra sidan valvribban. Längst ner mot höger ses ängeln Gabriel vända sig till Maria på motstående sida. Enligt textbandet säger han: Ave [Maria] gratia plena domi[nus tecum] Var hälsad Maria full av nåd. Herren är med dig! 


architecture, art, beelzebub, church, denmark, devil, editorial, figure, fresco, gothic, interior, medieval, mural, nude, painting, religion, wall, womanarchitecture, art, beelzebub, church, denmark, devil, editorial, figure, fresco, gothic, interior, medieval, mural, nude, painting, religion, wall, woman


architecture, art, beelzebub, church, denmark, devil, editorial, figure, fresco, gothic, interior, medieval, mural, nude, painting, religion, wall, woman

Ladda ned ovanstående bilder: 1, 2, 3,

Anna själv tredje med Maria och Jesusbarnet i sitt knä. Wikimedia
Den heliga familjen är placerad på en bänk. Himladrottningen Maria har Jesusbarnet i sitt knä och sitter bredvid sin mor Anna (sjäv tredje). Anna håller fram en blomma, som Maria välsignar. Runt omkring tronbänken är Jesu övriga släkt samlad. Nederst i vänstra sviken ses Maria, fromt studerande med handen i en bok. Hon har tagit emot Ängeln Gabriels hälsning, att hon skall föda världens frälsare. Nere till höger sover Josef med huvudet i handen. Han tillhör födelescenen på andra sidan. Kanske drömmer han om att inte återvända till Israel utan fly till Egypten. 

Petrus tar emot de saliga i himmelrikets port. Wikimedia 
Petrus står framför himmelrikets port och tar emot de frälsta, målade som nakna själar. Det går att urskilja en man som har tonsur. Den heliga skaran leds av en person med korsstav och en biskop i mitra. Maria tillber Jesusbarnet som ligger naket i en strålglans på golvet. Oxen och åsnan ser på. Den sovande Josef finns ännu längre till vänster. Motivet har en kronologisk utveckling, där denna scen tillhör de yngsta. Jämför Bjäresjö kyrka. En av de vise männen syns nere till höger. 

Källor: Wikimedia CommonsDanmarks kirkerTv2fyn

Search for more photos
My images at AlamyInga kommentarer: